De organisatie behoudt zich het recht voor om de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

Bij slechte weersomstandigheden zal de start in eerste instantie met maximaal dertig minuten worden uitgesteld voordat afgelasting plaatsvindt. Bij het niet doorgaan van een loop vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wel hebben de inschrijvers recht op hun herinnering.

De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

Het reglement is eveneens van toepassing op de door de vereniging ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.

Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken en beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enige opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.

De wedstrijdleiding en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de lopen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.

Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.

Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende leeftijdscategorieën en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand.

Tijdens de hardloopevenementen van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit worden (foto-)opnames gemaakt. Deelnemers aan de hardloopevenementen gaan akkoord met het publiceren van deze foto’s op de website van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit en aan het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit gerelateerde websites. Deelnemers stemmen tevens in met het eventuele gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden van een hardloopevenement waarbij het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit is betrokken (bijvoorbeeld op posters, advertentie in de krant etc.). Deelnemers zullen daarvoor geen (geldelijke) vergoeding claimen.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer wordt ook deelneemster bedoeld.

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief ontvangen?